วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรียงความเรื่องคุณลักษณะของนักเรียนที่ดีเป็นอย่างไร

ลักษณะของนักเรียนที่ดี
               นักเรียนที่ดีจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของสถานศึกษา คอยทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดประพฤติตนตามแบบอย่างที่เหมาะสม เราจึงจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ควรทำในสิ่งที่ตนเองควรทำ รักษากฎระเบียบวินัยที่สถานศึกษาได้ตั้งไว้ และตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ได้มากที่สุดเชื่อฟังครูอาจารย์ ไม่สร้างความลำบากใจให้แก่ผู้อื่น
             นักเรียนยังเป็นวัยที่เข้ากับสังคมได้ดีที่สุด เราควรฝึกให้ตนเองนั้นเป็นบุคลที่มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ทำตามในสิ่งที่สมควร และนำเพื่อนๆไปในทางที่ดี และวัยเรียนยังเป็นไวที่กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังต้องรู้เรื่องราวอีกมากมาย เราควรคิดให้ดีๆ และตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปเป็นแนวทางที่ดีในอนาคตของตัวเราเองที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ในวัยข้างหน้าควรนำความรู้ที่มีอยู่มาเป็นกระบวนแง่คิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ออกว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำเราจะเป็นนักเรียนที่ดีได้ต้องมีคุณสมบัติที่ดีเป็นพื้นฐานโดยการมีวินัยในตนเองตั้งแต่ยังเด็ก
           การที่เราเป็นนักเรียนที่ดีนี้จะส่งผลถึงตัวของเราเองและบุคคลรอบข้างที่คอยเอาใจช่วยเมื่อเราประสบผลสำเร็จผู้อื่นก็จะภาคภูมิใจในตัวเราเป็นอย่างมากหากเราทำดีคิดดีเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าหากเรานั้นคิดไม่ดีทำไม่ดีผู้อื่นจะมองว่าเราประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนนักศึกษา วัยของนักเรียนนักศึกษายังจะต้องเผชิญอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรควรคิดก่อนเสมอว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นั้นจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อผู้อื่นหรือไม่ และจะส่งผลต่อตัวเราได้ดีมากน้อยเพียงใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น